Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Gwarancja

Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego Oponline.pl  objęte są gwarancją danego producenta.

Podstawą przyjęcia towaru do reklamacji jest faktura sprzedaży lub paragon. Szczegółowe informacje na temat gwarancji, znajdują się w poniższym dziale.

 1. Gwarancja udzielona jest na 24 miesiące od daty zakupu,
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z winy producenta.

-        W przypadku opon nie dłużej niż do momentu zużycia bieżnika, na co wykazuje wskaźnik zużycia bieżnika (oznaczenie na oponie TWI).

-        Opona jednostronnie lub częściowo zużyta do wartości TWI jest traktowana jako całkowicie zużyta i nie podlega gwarancji.

 1. Gwarancja nie obejmuje wad opony spowodowanych:

-        uszkodzeniem mechanicznym (przebicia, przecięcia)

-        nieprawidłową eksploatacją

-        nieprawidłowym montażem w pojeździe

-        złym stanem technicznym pojazdu

-        nieprawidłowym przechowywaniem

 1. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon jednakże można dokonać tego w każdym autoryzowanym serwisie danego producenta na terenie całego kraju.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzedaży.
 3. Reklamacja zostanie uznana w każdym przypadku stwierdzenia wad fabrycznych (złe wykonawstwo, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne). W przypadku uznania reklamacji kupujący otrzymuje towar wolny od wad lub zwrot środków pieniężnych za zakup towaru.
 4. Sklep internetowy Oponline.pl  nie ponosi odpowiedzialności za straty i niewygody wynikające z przestoju pojazdu oraz inne szkody wynikające z wady produktu.

 

 


Bridgestone, Firestone, Dayton

 

Bridgestone Sales Polska Sp z o.o. zapewnia wysoką jakość opon, dętek i ochraniaczy oraz udziela gwarancji według następujących zasad:

 

1. Okres gwarancji wszystkich produktów grupy Bridgestone wynosi 4 lata od daty sprzedaży.

2. Gwarancja obejmuje tylko wady i uszkodzenia, które mogą być przypisane producentowi.

 

Inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeniami mechanicznymi nie będą rozpatrywane pozytywnie.

3. Ostateczna decyzja uznania reklamacji będzie podjęta przez reprezentanta Bridgestone Sales Polska lub osobę upoważnioną przez Bridgestone Sales Polska.

4. Okres gwarancji dla wszystkich produktów wynosi 4 lata od daty sprzedaży. Dla pełnego zwrotu (wymiana opon) okres gwarancji wynosi 1 rok. Dla opon zakupionych wcześniej niż rok od daty uznanej reklamacji, ale nie później niż 4 lata od daty sprzedaży, zastosowana będzie metoda częściowego zwrotu, tzw. metoda pozostałej głębokości bieżnika (PGB), ustalona wg zużycia bieżnika.

5. W przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu, do rozliczeń będzie używany podobny produkt.

6. Reklamacja lub częściowa rekompensata nie obejmuje jakichkolwiek przypadków opisanych poniżej:

- zniszczenie opon spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem;

- opony zużyte poniżej minimalnej głębokości bieżnika (opony, których wskaźniki zużycia zostały odkryte);

- opony, które naprawiano, bieżnikowano, nacinano lub które są ponownie reklamowane, opony z niewłaściwie wypełnioną kartą opony;

- zniszczenia wynikające ze złej geometrii ustawienia kół, niewyważenia kół, wadliwych hamulców lub amortyzatorów, niewłaściwego ciśnienia, nadmiernego obciążenia opon, działania chemikaliów lub oleju, ognia, używania łańcuchów, wypadku lub kolizji, użycia opon w rajdach lub innych zawodach, używania niewłaściwych opon w terenie, jazdy na oponie bez powietrza, celowego uszkodzenia;

- zniszczenia wynikające z uszkodzeń nawierzchni drogi;

- uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwych lub uszkodzonych felg.

7. Rekompensata będzie przeprowadzona według następujących zasad:

- w przypadku uznania reklamacji opony kupionej nie wcześniej niż przed rokiem - rekompensata będzie polegała na wymianie reklamowanej opony na nową. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy opony zakupionej wcześniej niż rok temu, ale nie później niż cztery lata od daty sprzedaży, rekompensata będzie dokonana w formie pieniężnej, częściowo według zużycia bieżnika, tzw. metody PGB.

8. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć opony, dętki lub ochraniacze do punktu serwisowego Bridgestone Sales Polska w celu rozpatrzenia reklamacji.

9. Opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone Sales Polska powinny spełniać następujące warunki:

- wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone Sales Polska powinny być odpowiednio dobrane do warunków pracy;

- wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone Sales Polska powinny być montowane przy użyciu przeznaczonych do tego narzędzi i według odpowiednich schematów;

- standardy techniczne, tj. ciśnienie, obciążenie, prędkość oraz inne warunki powinny być zachowane;

- w kwestii oznaczenia opon i działania serwisu Klient może konsultować się ze sprzedawcą lub pracownikiem Bridgestone Sales Polska.

10. Wszystkie przypadki nieomówione w tym regulaminie gwarancji będą rozpatrywane zgodnie z polskim prawem.


Continental, Uniroyal, Semperit, Barum

 

 

Continental Opony Polska Sp. z o.o. (COP) oświadcza, że wszystkie nowe opony dostarczone i oznaczone nazwą firmy Continental lub innym znakiem należącym do koncernu Continental wraz z numerem DOT i numerem seryjnym są wolne od wad w okresie gwarancyjnym.

 

WARUNKI GWARANCJI

1. COP udziela gwarancji na produkt, bez limitu przebiegu, przez okres 5 lat od daty produkcji lub do całkowitego zużycia bieżnika (do wskaźnika TWI), w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produktu, wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze.

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów:

-         z granicznie zużytym czołem bieżnika

-         nieprawidłowo przechowywanych, transportowanych, bądź eksploatowanych w sposób nieodpowiedni z przeznaczeniem produktu

-         uszkodzonych mechanicznie

-         nieprawidłowo zamontowanych lub demontowanych w pojeździe

-         naprawianych, pogłębianych, modyfikowanych poza producentem

-         z nieczytelnym nr DOT , nr fabrycznym, datą produkcji

-         eksploatowanych w pojazdach o złym stanie technicznym

-         eksploatowanych z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w odniesieniu do zaleceń producenta pojazdu i/ lub producenta opon

-         nie posiadających europejskiej homologacji

4. Reklamacje Użytkownicy mogą zgłaszać w upoważnionych Punktach Obsługi Gwarancyjnej POG upoważnionych przez COP oraz punktach zakupu ogumienia.

5. Datą rozpoczęcia procesu reklamacji przyjmuje się datę dostarczenia produktu do POG.

6. Reklamacja rozpatrzona będzie na podstawie wyników badania wadliwej opony oraz przedstawionych przez Użytkownika dokumentów. W szczególnych przypadkach COP zastrzega sobie prawo do podania przez Użytkownika większej ilości danych o czym COP będzie informował na bieżąco.

7. Wszystkie reklamacje rozpatrzone będą w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego produktu przy czym nie później niż do 35 dni.

8. W przypadku uznania reklamacji na wadę produktu zgłoszoną przez Użytkownika w okresie obowiązywania gwarancji producenta, który w świetle Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, nabył towar konsumpcyjny - produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma on prawo do:

-         wymiany produktu na nowy, wolny od wad pod warunkiem zapłacenia kwoty odpowiadającej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produktu,

-         zwrotu kosztu zakupu produktu, pomniejszonych o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produktu wg. wzoru

 

A – wielkość rekompensaty wyrażona w procentach, zaokrąglony do 5%

B – głębokość bieżnika opony reklamowanej wyrażonej w milimetrach (średnia wartość na podstawie pomiaru w trzech miejscach bieżnika)

C - głębokość bieżnika opony nowej wyrażonej w milimetrach

 

9. Od decyzji COP rozstrzygającej o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji, nie przysługuje odwołanie do COP.

10. Continental Opony Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przestoju pojazdu, będące następstwem wad produktu.

 

11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego (Użytkownika) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.


Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant, Diplomat, Kelly, Dębica

 

Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. oraz Firma Oponiarska Dębica S.A.zwane dalej odpowiednio Gwarantem, udzielają gwarancji na sprzedawane przez Gwaranta opony. Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje wady opon związane z wykonawstwem, materiałami lub konstrukcją, o ile one

wystąpią w ciągu terminu określonego jak niżej:

 

-         dla opon osobowych, dostawczych, 4 x 4 oraz motocyklowych – 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji,

-         dla opon ciężarowych;

 • pod marką Goodyear oraz Dunlop – 4 lata od daty zakupu lub 5 lat od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat,
 • pod marką Sava oraz Fulda – 3 lat od daty zakupu lub 4 lat od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat,

 

W przypadku braku dowodu zakupu dołączonego do zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant bierze pod uwagę datę produkcji opony.

2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w sklepie internetowym oponline.pl bądź też w każdym autoryzowanym serwisie Gwaranta na terenie całego kraju.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

a) wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego w postaci formularza opracowanego przez Gwaranta,

b) dostarczenie reklamowanego towaru do punktu zakupu,

c) zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji opon tj. maksymalnie do 10% zużycia bieżnika opony,

4. Reklamacja rozpatrzona zostanie w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

5. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji, nie przysługuje odwołanie do Gwaranta.

6. W przypadku nieuznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta.

7.Niniejsza gwarancja nie obejmuje opon:

 • z nieczytelnym numerem DOT ,nr fabrycznym, datą produkcji,
 • zużytych poniżej granicznej głębokości bieżnika (wskaźnik TWI)
 • naprawianych, pogłębianych, modyfikowanych poza producentem.
 • nieprawidłowo przechowywanych i użytkowanych
 • używanych niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi,
 • nieprawidłowego montażu lub demontażu w pojeździe
 • niewłaściwego stanu technicznego pojazdu,
 • eksploatowanych z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym
 • uszkodzonych mechanicznie
 • które uległy naturalnemu procesu starzenia się gumy

 

10. W przypadku uznania reklamacji opona przechodzi na własność Gwaranta a Użytkownik otrzymuje rekompensatę w wysokości odpowiadającej pozostałej, użytecznej części opony.

Według wzoru

 

A – wielkość rekompensaty wyrażona w procentach

B – głębokość bieżnika opony reklamowanej (najniższe miejsce)

C- głębokość bieżnika opony nowej

 

11. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.

12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176 z późniejszymi zmianami).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl